آموزش های مستمر

این مجموعه شامل 200 ساعت مطالب آموزشی معارف اسلامی به زبان آذری می باشد .