اساتید موسسه الحکمه

دکتر سید محمود موسوی

تحصیلات : دکتری کلام اسلامی با گرایش فلسفه دین

009837110703


مرتبه علمی : دانشیار

دکتر محسن ملک افضلی

تحصیلات : دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

009837110703


مرتبه علمی : دانشیار

دکتر سید عبدالکریم حیدری

تحصیلات : دکتری علوم قرآن و حدیث

009837110752


مرتبع علمی : استادیار

دکتر رضا بخشایش

تحصیلات : دکتری فلسفه تطبیقی

00989127593108


مرتبه علمی : استادیار

سید وحید کاشانی

تحصیلات : دکتری فلسفه و کلام اسلامی

009837110720


مرتبه علمی : مربی

داود صفا

تحصیلات : دکتری علوم اجتماعی

009837110741


مرتبه علمی : مربی

مرتضی مداحی

تحصیلات حوزوی : سطح 4 مطالعات اسلامی

00989192900391


مرتبه علمی : استادیار

سید محمود امامیان

تحصیلات حوزوی : خارج

00989163410352


مرتبه علمی : مربی

هادی اسلامی پناه

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم قرآنی

009837110754


مرتبه علمی : استادیار

عادل علیزاده

تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

009837110734


مرتبه علمی : مربی

سید عباس مسعودی علوی

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

009837110730


مرتبه علمی : مربی

عباسعلی براتی

هیئت علمی

009837110755


مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی

فضیل ریال

تحصیلات حوزوی : سطح 2

00989398304558


مرتبه علمی : استادیار

محمدحامد بنکدار آفارانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد تاریخ

009837110740


مرتبه علمی : مربی

طهماسب حاتمی ورنیاب

تحصیلات حوزوی : سطح 3 فقه و اصول

00989122527022


مرتبه علمی : مربی

سید حسن محمدی

تحصیلات حوزوی : سطح 2

00989123535471


مرتبه علمی : مربی آموزشیار