بسته های آموزشی ۲

یک
دزلدللبردلبادلاد
دو
لایفغتفغتفتفغ
سه
لاتئلئغاتئ