بسته های آموزشی

روش تحلیل سیاسی سطح 2 و3

تعداد واحد: 1 واحد معادل 16 ساعت
نوع واحد: نظری
اهداف:
هدف نظری: آشنائی با متد و روش تحلیل و فهم پدیده، نظریه و تحولات سیاسی
هدف عملی: دسترسی به متدهای تحلیل و ممارست جهت فهم پدیده ها و نظریه های سیاسی
سرفصل ها:
1) مفاهیم و واژگان بنیادین در دانش سیاسی
2) روش تحلیل پدیده های سیاسی:
3) روش فهم نظریه های سیاسی:
4) چگونه سیاسی بیندیشیم؟
5) الگوهای موجود در تحلیل و شناخت تحولات سیاسی و اجتماعی