تجوید قرآن استاد پوراکبر

۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه اول

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه دوم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه سوم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه چهارم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه پنجم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه ششم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه هفتم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه هشتم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه نهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه دهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه یازدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه دوازدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه سیزدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه چهاردهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه پانزدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه شانزدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه هفدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه هجدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه نوزدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه بیستم

دانلود