ثبت نام دوره های کوتاه مدت

مراحل پذیرش در دوره های کوتاه مدت

1- ثبت اطلاعات اولیه توسط متقاضی یا رابط دوره که لینک آن در پایین قرار داده شده است.

2- بررسی درخواست دوره توسط کمیسیون پذیرش، اتخاذ رای کمیسیون و اطلاع رسانی به ثبت نام کننده یا رابط دوره از طریق ایمیل.

3- ثبت اطلاعات نهایی مربوط به دوره در سامانه سمپا که نحوه آن در صورت رای مثبت کمیسیون اطلاع رسانی خواهد شد.

4- اطلاع رسانی در خصوص زمان برگزاری دوره.

 

درخواست دوره انفرادی

درخواست دوره گروهی