طرح تامین محتوای علمی پژوهشی سایت موسسه الحکمه


بسم الله الرحمن الرحیمطرح تامین محتوای علمی پژوهشی سایت موسسه الحکمهالف : قالبهای ارائه محتوی

۱. انتشار نشریه الکترونیکی به صورت ماهانه

۲. اتاق گفتگوی علمی آنلاین

۳. مرکز خدمات علمی اساتید

۴. کتابخانه الکترونیکب: مشخصات کلی

۱. نحوه انتشار: الکترونیکی از طریق سایت و شبکه های مجازی

۲. ارکان نشریه:


۱. مدیرمسئول: رئیس موسسه


۲. سردبیر: معاون آموزشی و پژوهشی موسسه


۳. هیئت تحریریه: مدیران گروه های علمی موسسه


۴. دبیر اجرایی: رئیس اداره پژوهش

۳. محتوای نشریه: علمی آموزشی

۴. دوره انتشار: دو ماهنامه

۵. حجم نشریه: حداقل ۲۶صفحه و حداکثر ۴۰صفحه ۲۰۰کلمه ای

۶. سرویس ها: سرویس های این نشریه بر اساس عناوین گروه های علمی موسسه است که شامل: ۱.سرویس علوم و معارف عقلی ۲. سرویس علوم و معارف نقلی   ۳. سرویس مباحث زن و خانواده  ۴. سرویس علوم انسانی  ۵. سرویس مطالعات جهان اسلام ۶. سرویس مباحث مهارتی و کاربردی(عمومی)

۷.  دبیر علمی هر سرویس میتواند یکی از اساتید عضو گروه را به عنوان همکار دبیر سرویس مامور پیگیری های لازم نماید.

۸. هر گروه علمی موظف است در هر ماه حد اقل یک مقاله علمی(بر اساس شیوه نامه پیوست) و دو یادداشت علمی پژوهشی(بر اساس شیوه نامه پیوست) تهیه کرده و در اختیار دبیر اجرایی نشریه قراردهد.

۹. دبیر اجرایی نشریه موظف است طی حداکثر یک ماه نسبت به اخذ تاییدیه مقاله از سردبیر و ویراستاری نهایی و  نیز ترجمه به دو زبان غیر از زبان اصلی، اقدام کند و پس از آماده سازی و طراحی در اختیار سایت قرار دهد.

۱۰. اتاق گفتگوی علمی پژوهشی: (مربوط به آیین نامه سایت)

۱. تعریف: امکانی است در سایت موسسه که شرائط گفتگوی آنلاین میان اساتید و داوطلبان را در یک ساعت مشخص از روز  فراهم میسازد.

۲. دبیر علمی چت روم مدیران محترم گروه های علمی موسسه، دبیر اجرایی آن مدیر اداره پژوهش و دبیر فنی و هنری آن مدیر اداره ارتباطات موسسه است.

۳. مسئولیت تامین اساتید بر عهده مدیران گروه های علمی میباشد بصورتی که هر روز از هفته به یک گروه علمی اختصاص دارد و مدیر مربوطه موظف است برای هر هفته یک استاد به همراه موضوع مد نظر  برای اجرای برنامه  به دبیر اجرایی  معرفی نماید.

۴. دبیراجرایی چت روم موظف است جدول زمانی حضور اساتید ، زبان های گفتگو و مو ضوع هر یک از چت رومها را یک هفته پیش از شروع آن به اطلاع دبیر فنی هنری برساند.

۵. دبیر فنی وهنری چت روم موظف است حداکثر طی یک هفته نسبت به اطلاع رسانی زمان حضور آنلاین اساتید و مشخصات چت روم  در سایت و شبکه های اجتماعی فراگیران و ایمیل فراگیران  اقدام نماید

۶. تهیه شرائط سخت افزاری و نرم افزاری چت روم انلان ( در هرروز یک ساعت مشخص  ۱۳ تا ۱۴) بر عهده دبیر فنی وهنری چت روم میباشد.

۱۱. گفتگوی علمی پژوهشی آفلاین: (مربوط به آیین نامه سایت)

۱. تعریف: محیطی است در سایت موسسه که در آن برای هریک از اساتید موسسه فضایی در نظر گرفته میشود که علاوه بر معرفی توانایی های علمی و زبانی استاد امکان دریافت سوالات و ارائه جواب برای استاد فراهم میگردد .

۲. دبیرعلمی مرکز مشاوره مدیران محترم گروه های علمی ، دبیر اجرایی آن مدیر اداره
پژوهش و دبیر فنی وهنری آن مدیر اداره ارتباطات است.

۳. دبیران علمی موظفند شناسه ای  از اساتیدی که  آمادگی شرکت در این فعالیت را دارند (مشخصات فردی سوابق علمی و تخصص های علمی و زبان های مورد تسلط) به دبیر اجرایی مرکز مشاوره ارائه نمایند.

۴. دبیر اجایی مرکز مشاوره موظف است اسامی اساتید پیشنهادی گروه ها را به تایید معاون آموزشی پژوهشی رسانده و برای طراحی و درج در سایت در اختیار دبیر فنی وهنری قرار دهد.

۵. طراحی مرکز مشاوره افلاین و بارگزاری اطلاعات اساتید در سایت  بر عهده دبیر هنری وفنی میباشد.

۶. امکان انتخاب استاد توسط فراگیر وارسال سوال از درگاه سایت و رسیدن سوال به ایمیل استاد و امکان پاسخگویی استاد از طریق ایمیل شخصی از ضرورتهای مرکز مشاوره افلاین موسسه است.

۱۲. بانک اطلاعات (کتاب و صوت و تصویر)دیجیتال

۱. در گزینه محتوای علمی سایت بخشی به بانک اطلاعات الکترونیک اختصاص مییابد که براساس گروه های علمی به شش بانک تخصصی تقسیم می گردد.

۲. دبیر علمی این بخش مدیران گروه های علمی ، دبیر اجرایی مدیر اداره پژوهش و دبیر فنی وهنری مدیر اداره ارتباطات میباشد.

۳. مدیران گروه های علمی به عنوان دبیر علمی این بخش مسئول شناسایی  وتهیه فایل الکترونیک مربوط به گروه خود میباشند.

۴. دبیر اجرایی مسئول پیگیری دریافت فایلها از دبیران علمی و ارائه آن به دبیر فنی
هنری میباشد

۵. دبیر فنی هنری بانک اطلاعات دیجیتال موظف است نسبت به طراحی بانکهای تخصصی و بارگزاری فایلهای تهیه شده اقدام نمایدج:منابع انسانی :

۱.نیروی تامین محتوای علمی پژوهشی در اختیار اداره پژوهش که مسوول پیگیری مطالب از گروه های علمی، ویراستاری نهایی مقالات و مطالب علمی ، پیگیری اعمال اصلاحات مد نظر سردبیر نشریه و ترجمه مقالات و  وصول به نتیجه در سایت،ونیز پیگیریهای مربوط به اداره پژوهش در چت روم آنلاین و مرکز مشاوره آفلاین و کتابخانه الکترونیک  میباشد( به میزان ۵۰ ساعت در ماه )

۲. مترجمین به زبان عربی و انگلیسی که ترجیحا از اساتید همکار و اعضای هیئت علمی موسسه خواهند بود و حق الزحمه ایشان براساس تعداد کلمات محاسبه و با ساعات تدریس پرداخت میگردد

۳. تهیه کنندگان مقالات علمی که از اساتید اعضای هیئت علمی و اساتید همکار و مدعو موسسه یا همکاران دارای پرونده تدریس در موسسه خواهند بود و به ازای هرصفحه ۲۵۰ کلمه ای دو ساعت تدریس برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد و کلیه اعضای هیئت علمی واساتید همکار موظفند حد اقل بیست ساعت از ساعات موظفی خود را به این موضوع اختصاص دهند

۴. شرکت کنندگان در چت روم آنلاین که از میان اساتید عضو هیئت علمی ،اساتید همکار و
مدعو موسسه هستند و حق الزحمه آنها بر اساس تدریس در آموزش مجازی محاسبه خواهد شد.

۵. اساتید شرکت کننده در مرکز مشاوره آفلاین که از میان اعضای هیئت علمی اساتید همکار و اساتید مدعو موسسه هستند و حق الزحمه ایشان در صورت حضور در موسسه به میزان وقت مصروفه  ودر صورت پاسخ گویی در خارج ازساعت کار موسسه به ازای هرسه ایمیل یک ساعت آموزشی محاسبه خواهد شد.