مدیریت ارتباطات و بین الملل

مدیریت ارتباطات و بین الملل

مدیریت ارتباطات و بین الملل وظیفه ایجاد تعامل با مراکز آموزشی داخلی و خارجی را در راستای پیشبرد اهداف موسسه بر عهده دارد.

اهم فعالیت های مدیریت ارتباطات و بین الملل


1- شناسايی و ارتباط با سازمانهای علمی ، منطقه ای و بين المللی
2- تبادل اساتيد و دانشجويان با مراکز علمی معتبر خارجی و پيگيری امور مربوط به آنان
3- برگزاري كنفرانس ها، سمينارها، همايش ها، و بازديد های علمي متقابل با مراكز علمی
4- بررسی كيفيت همايش هاي علمی بين الملی جهت جهت اعزام استادان به سفرهاي علمی و فرصت های مطالعاتی
5- بررسی عضويت موسسه در نهادها و مجامع علمی بين المللی
اداره ارتباطات و بین الملل

اداره ارتباطات و بین الملل