معاونت اداری مالی

معاونت اداری مالی

معاونت اداری و مالی مؤسّسه آموزش های کوتاه مدّت و فرصت های مطالعاتی متولّی برنامه ریزی در خصوص نظام اداری، پشتیبانی و مالی مؤسّسه در قالب قوانین و مقرّرات مصوب است و با اجرای قوانین و نظارت بر ضوابط امور مالی، تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز، زمینه لازم را برای تحقّق اهداف مؤسّسه فراهم می نماید. کلیّه وظایف معاونت اداری پشتیبانی با توجّه به ماهیّت کار مؤسّسه به نحوی است که در بازه های زمانی 15 روز تا نهایتاً 1سال به صورت فشرده و با تراکم بالا برای هر دوره از فراگیران صورت می¬گیرد. وظایف این معاونت که شامل دو اداره می باشد به شرح ذیل است:
وظایف اداره مالی شامل اجرائی نمودن آیین نامه مالی معاملاتی و سایر دستورالعمل های مالی، تنظیم اسناد مالی، تنظیم گزارش مالی اردوها و... است.
اداره امور عمومی و پشتیبانی از بدو ورود فراگیران تا خروج آن ها به طور مستقیم با آن ها در ارتباط است. در این رابطه می توان به برنامه استقبال از ورود فراگیران، هماهنگی اسکان آن ها، امور مربوط به ویزای ایران، تغذیه فراگیران شامل وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام، ایّاب و ذهاب از محل های اسکان به مؤسسه و همراهی و هماهنگی جهت انجام امور درمانی اورژانسی و سایر امور رفاهی اشاره کرد.
 

خدمات رفاهی

خدمات رفاهی