معاونت پژوهش

معاونت پژوهش

معاونت پژوهش عهده دار امور پژوهشی موسسه از جمله فرصت های مطالعاتی، برگزاری همایش ها و گفتمان های علمی و ..... می باشد.

اهم فعالیت های معاونت پژوهش

1- امور پژوهشی ( نشست های پژوهشی – همایش ها – نشریات – هم اندیشی اساتید)
2- امور فرصت های مطالعاتی
3- میز گفتگو های علمی
4- امور طرح و برنامه موسسه
5- ارزیابی و آسیب شناسی دوره ها
6- اداره کارگروه کارشناسان و تهیه برنامه جامع دوره ها