مقالات اساتید

۱۳۹۵/۰۲/۱۱

گاه نامه فناوری اطلاعات – شماره ۱

مجله تخصصی بررسی کاربردهای کامپیوتر و تکنولوژی در تحصیل و […]
۱۳۹۵/۰۲/۱۱

گاه نامه فناوری اطلاعات – شماره ۳

مجله تخصصی بررسی کاربردهای کامپیوتر و تکنولوژی در تحصیل و […]