منابع انسانی

واحد منابع انسانی

توسعه منابع انسانی در عصر کنونی به لحاظ جایگاه مهم و خاص نیروی انسانی در دست‌یابی به اهداف و سیاست‌های سازمانی، یکی از وظایف اجتناب ناپذیر سازمانها و موسسات محسوب می‌شود که این مهم اصولا در غالب برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت به اجرا در می‌آید.
بعد از تاسیس موسسه آموزشهای کوتاه مدت و فرصتهای مطالعاتی، دفتر توسعه منابع انسانی فعالیت‌های خود را در قالب 4 بخش برنامه‌ریزی کرده است:
1. امور اساتید
2. امور جذب اساتید و کارکنان
3. امور دانش‌افزایی و بهسازی
4. امور خدمات رفاهی و اداری