همایش بین المللی رویکردهای مطالعات شیعه شناسی در غرب