ثبت نام دوره های کوتاه مدت

مرحله 1 از 3 - مرحله اول

0%
 • اخذ گواهي سلامت جسمي از مراكز معتبر.
  ارسال اطلاعات دقيق پروازي، ساعت حركت از مبدا، ساعت رسيدن به فرودگاه، شماره پرواز ... .
  هرگونه تغيير در اسامي افراد، زمان حضور و سايراطلاعات، بايد سريعا به موسسه اطلاع رساني شود. پس از برنامه ریزی برای دوره، تغییر در تعداد فراگیران و زمان دوره، تنها در صورت اطلاع دادن 15 روز پیش از زمان برگزاری و با اجازه مدیر موسسه امکان پذیر است.
  متقاضيان در طول دوره، فراگير موسسه محسوب مي شوند و بايد قوانين جمهوري اسلامي ايران و موسسه را رعايت نمايند.
  پس از تصویب دوره، اطلاعات ریز دوره، حداکثر تا یک ماه پیش از برگزاری دوره باید تکمیل گردد، در غیر این صورت به منزله انصراف تلقی خواهد شد. (منظور از اطلاعات ریز دوره شامل این موارد است:
  1- زمان دقیق حضور در ایران و بازگشت به کشور
  2- تعداد شرکت کنندگان
  3- مشخصات پاسپورتی افراد
  4- نياز هاي آموزشي و فرهنگي
  5- ايميل رابط دوره یا شماره فکس مرجع ارتباطی
  6-معرفي سه زمان پيشنهادي جهت حضور در دوره

ثبت نام دوره های کوتاه مدت

مرحله 1 از 3 - مرحله اول

0%
 • اخذ گواهي سلامت جسمي از مراكز معتبر.
  ارسال اطلاعات دقيق پروازي، ساعت حركت از مبدا، ساعت رسيدن به فرودگاه، شماره پرواز ... .
  هرگونه تغيير در اسامي افراد، زمان حضور و سايراطلاعات، بايد سريعا به موسسه اطلاع رساني شود. پس از برنامه ریزی برای دوره، تغییر در تعداد فراگیران و زمان دوره، تنها در صورت اطلاع دادن 15 روز پیش از زمان برگزاری و با اجازه مدیر موسسه امکان پذیر است.
  متقاضيان در طول دوره، فراگير موسسه محسوب مي شوند و بايد قوانين جمهوري اسلامي ايران و موسسه را رعايت نمايند.
  پس از تصویب دوره، اطلاعات ریز دوره، حداکثر تا یک ماه پیش از برگزاری دوره باید تکمیل گردد، در غیر این صورت به منزله انصراف تلقی خواهد شد. (منظور از اطلاعات ریز دوره شامل این موارد است:
  1- زمان دقیق حضور در ایران و بازگشت به کشور
  2- تعداد شرکت کنندگان
  3- مشخصات پاسپورتی افراد
  4- نياز هاي آموزشي و فرهنگي
  5- ايميل رابط دوره یا شماره فکس مرجع ارتباطی
  6-معرفي سه زمان پيشنهادي جهت حضور در دوره