مجله تخصصی بررسی کاربردهای کامپیوتر و تکنولوژی در تحصیل و تحقیق و تدریس و تألیف و تبلیغ تهیه شده در کمیته فناوری اطلاعات گروه علمی تربیت مبلغ، مدرس و آموزش های کاربردی موسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی – جامعه المصطفی العالمیه

در این گاهنامه سعی می شود تا در هر شماره، در هر موضوع، یک فناوری کاربردی به مخاطبین معرفی گردد.