گردشگری فرهنگی

جدول هزینه سفر فراگیران به شهرهای ایران (هزینه هر نفر)

ردیف

شهر

سطح

توضیحات در خصوص اسکان و تغذیه

جمع کل به دلار

هزینه هر شب اضافه

1

مشهد (3 روز و 2 شب)

A

هتل 4 ستاره با هواپیما و تغذیه فول برد

250$

50$

B

هتل 3 ستاره با قطار درجه 1 و تغذیه فول برد

150$

35$

C

مجموعه های موسسه با قطار و تغذیه

100$

20$

2

اصفهان (2روز و 1 شب)

A

هتل 4 ستاره با سواری و تغذیه فول برد

140$

55$

B

هتل 3 ستاره با هایس و تغذیه فول برد

110$

40$

C

هتل آپارتمان با میدل باس و تغذیه

60$

30$

3

تهران (1 روز)

A

اردوی یک روزه با سواری و تغذیه به همراه بازدید

45$

-

B

اردوی یک روزه با هایس و تغذیه به همراه بازدید

30$

-

C

اردوی یک روزه با میدل باس و تغذیه به همراه بازدید

24$

-

4

تبریز (2 روز و 1 شب)

A

هتل 4 ستاره با هواپیما و تغذیه فول برد

190$

60$

B

هتل 3 ستاره با قطار و تغذیه فول برد

125$

45$

C

هتل آپارتمان با میدل باس و تغذیه

75$

30$

5

شیراز (2روز و 1 شب)

A

هتل 4 ستاره با هواپیما و تغذیه فول برد

170$

60$

B

هتل 3 ستاره با قطار و تغذیه فول برد

90$

40$

C

هتل آپارتمان با سواری و تغذیه

70$

30$

6

قم (روزانه)

A

اسکان در هتل 4 ستاره و تغذیه فول برد

70$

-

B

اسکان در هتل 3 ستاره و تغذیه فول برد

35$

-

C

مجموعه های موسسه با تغذیه

20$

-

7

کاشان (1 روز)

A

اردوی یک روزه با سواری و تغذیه به همراه بازدید

50$

-

B

اردوی یک روزه با هایس و تغذیه به همراه بازدید

35$

-

C

اردوی یک روزه با میدل باس و تغذیه به همراه بازدید

30$

-

8

یزد (2 روز و 1 شب)

A

هتل 4 ستاره با سواری و تغذیه فول برد

150$

40$

B

هتل 3 ستاره با قطار و تغذیه فول برد

120$

30$

C

هتل آپارتمان با سواری و تغذیه

90$

25$

ثبت نام