گروه علمی تربیت مدرس، مبلغ و آموزش‌های کاربردی

گروه علمی تربیت مدرس، مبلغ و آموزش‌های کاربردی

گروه مطالعات سیاسی اجتماعی جهان اسلام عهده دار دانش افزایی و ایجاد زمینه های تحقیق در باره مهم ترین مسائل کلیدی جهان اسلام به ویژه شناسایی جریان های فکری، فرهنگی و سیاسی اهل تسنن و نیز تشیع براي فعالان و نخبگان فرهنگي / سیاسی و دانش پژوهاني است كه امكان حضور در برنامه هاي بلندمدت جامعه المصطفي را ندارند.

آموزش های کاربردی