گروه علمی فرهنگ و تمدن اسلامی

گروه علمی فرهنگ و تمدن اسلامی

گروه فرهنگ و تمدن اسلامی یكی از چهار گروه اصلی گروه های علمی موسسه آموزش های كوتاه مدت و فرصتهای مطالعاتی است كه عهده دار دانش افزایی و ایجاد زمینه های پژوهش و تحقیق درحیطه فرهنگ و تمدن اسلامی و تطبیق و مقایسه آن با دیگر فرهنگ های مهم جهان برای فعالان و نخبگان فرهنگی و دانش پژوهانی است كه امكان حضور در برنامه های بلند مدت جامعه المصطفی را ندارند.

اهداف گروه

 • ۱.معرفی فرهنگ وتمدن اسلامی
  ۲.معرفی فرهنگ وتمدن غرب ومقایسه آن با فرهنگ وتمدن اسلامی
  ۳.دانش افزایی نخبگان وفعالان فرهنگی سایر كشورها در زمینه های:
  الف)تربیت مدرس ومبلغ با رویكرد ارتباطات بین الملل ومیان فرهنگی
  ب) آشنا سازی با حقوق بین الملل در زمینه های مختلف از جمله حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه ،حقوق پیروان ادیان دیگر، حقوق زنان، حقوق خانواده ومقایسه آن بامبانی فقهی اسلامی وشیعی
  ج)معرفی رویكرد های اصلی سیاسی جامعه شناختی وروابط دیپلماتیك جمهوری اسلامی ایران
  د) آشنا سازی با تاریخ وجغرافیای جهان اسلام ومسائل ژئوپولوتیك وجغرافیای انسانی
  ه)آشنا سازی باشیوه های صحیح معرفت شناسی، دین پژوهی، تربیت اسلامی. هنر ومعماری اسلامی، آینده پژوهی ومدیریت وبرنامه ریزی با تكیه بر مبانی اصیل اسلامی
  ۴.رویكرد تقریب ادیان ومذاهب با تاكید بر اصل همگرایی بین پیروان ادیان
  ۵.آشنایی با انقلاب اسلامی ایران ومقایسه آن با دیگر انقلاب ها
كمیته های علمی گروه فرهنگ و تمدن

كمیته های علمی گروه فرهنگ و تمدن

در راستای اهداف مزبور،این گروه با برنامه ریزی دقیق بر اساس نیاز سنجی ومخاطب شناسی،كمیته های علمی كاربردی هشت گانه ای را در زیر مجموعه خود قرار داده است كه هر كمیته با دعوت از اساتید مجرب وبرجسته وآشنا به زبانهای مختلف مشغول به فعالیت است.

كمیته های مربوطه عبارتند از:
۱.كمیته گفتگوی دینی ومطالعات تطبیقی
۲.كمیته تربیت اسلامی
۳.كمیته تاریخ وجغرافیای جهان اسلام
۴.كمیته نظامهای اسلامی
۵.كمیته سیاسی اجتماعی وارتباطات بین المللی
۶.كمیته هنر،معماری وتكنولوژی
۷.كمیته حقوق وروابط بین الملل
۸.كمیته آینده پژوهی-،مدیریت وبرنامه ریزی
هر یك از این كمیته ها عهده دار برنامه ریزی دقیق،تدوین وتعیین متون آموزشی با دعوت از اساتید صاحبنظرومجرب ومشورت با آن ها در زمینه های تخصصی مربوط به خود می باشند.
همچنین این گروه برای تقسیم بندی مخاطب باتوجه به تنوع فرهنگ ها واهداف كلان بلند مدت وجریان سازی وبرنامه ریزی در كشورهای هدف،اقدام به تشكیل كارگروه های منطقه ای نموده تا با برنامه ریزی دقیق برای مخاطبین فرهنگ های متفاوت،زمینه ساز جریان فرهنگ وتمدن اصیل اسلامی در آن مناطق باشد.
كار گروه های منطقه ای

كار گروه های منطقه ای

هر یك از این كارگروه ها با برگزاری نشست های مختلف با دقت نظر كامل برنامه ریزی های مناسب با این اهداف را انجام داده و كلاس ها و نشست ها مرتبط را برگزار و،مقالات و تحقیقات مربوطه را تدوین می كنند.
شایان ذكر است این گروه در محورهای كلان آموزش، تربیت و پژوهش فعالیت های خود را جهت دهی خواهد كرد.

مناطق مورد توجه گروه علمی

 • ۱. امریكای شمالی
  ۲. امریكای مركزی و جنوبی
  ۳. اروپای شرقی
  ۴. اروپای مركزی وغربی
  ۵. افریقای مركزی وغربی
  ۶. افریقای شرقی و جنوبی
  ۷. خاور دور (استرالیا نیوزیلند وژاپن)
  ۸. بالكان