گروه علمی قرآن و معارف اهل البیت (ع)

گروه علمی قرآن و اهل بیت (ع)

از گروه های علمی موسسه آموزشهای کوتاه مدت و فرصت مطالعاتی است که مسئول دانش افزائی و بصیرت نظری و عملی در زمینه های معارف قرآنی ، اسلامی و همچنین معارف اهل البیت علیهم السلام هست.

اهداف گروه

  • 1) آشنایی فراگیران با قرآن ،علوم قرآنی و معارف و تاریخ اهل البیت علیهم السلام جهت اجراء در زندگی و پیشبرد اهداف متعالی.
    2) معرفی قرآن و معارف آن و همچنین تاریخ و سیره اهل البیت علیهم السلام بصورت گسترده.
    3) آشنایی با حدیث و منابع روائی و حدیثی .
    4) تقویت روحیه وحدت و تقریب بر اساس معارف قرآن واهل البیت علیهم السلام.
    5) الگو گیری از تاریخ و سیره معصومین علیهم السلام در مراحل مختلف.
حیطه ی فعالیت

حیطه ی فعالیت

- با عنایت به اینکه گروه قرآن و معارف اهل البیت علیهم السلام متکفل برنامه ریزی دوره ها به زبان عربی است و بیشتر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت دارد ولی با توجه به اینکه زبان عربی ،زبان آموزشی مدارس اسلامی در تمام دنیا است، لذا دوره های آفریقا و آسیا و اروپا که زبان آنها عربی است در حیطه گروه قرار گرفته.
حیطه ی نشر موضوعی

حیطه ی نشر موضوعی

با عنایت به اینکه اغلب فراگیران جهت آشنایی با معارف اسلامی عمومی و یا تخصصی در موسسه حضور می یابند و حیطه های زیر در راستای اهداف گروه گرفته است: 1- فقه و اصول.
2- منطق و فلسفه اسلامی.
3- عرفان و تصوف.
4- علوم قرآن و تفسیر.
5- حدیث و درایه.
6- تاریخ صدر اسلام و اهل البیت علیهم السلام.
7- ادبیات عرب.