گروه علمی مطالعات سیاسی اجتماعی جهان اسلام

گروه علمی مطالعات سیاسی اجتماعی جهان اسلام

گروه مطالعات سیاسی اجتماعی جهان اسلام عهده دار دانش افزایی و ایجاد زمینه های تحقیق در باره مهم ترین مسائل کلیدی جهان اسلام به ویژه شناسایی جریان های فکری، فرهنگی و سیاسی اهل تسنن و نیز تشیع براي فعالان و نخبگان فرهنگي / سیاسی و دانش پژوهاني است كه امكان حضور در برنامه هاي بلندمدت جامعه المصطفي را ندارند.

اهداف گروه

 • 1. آشنایی با وضعیت کنونی جهان اسلام
  2. آشنایی با سرشت و ساختار اندیشه سیاسی اسلام
  3. آشنایی با چالش های درونی و بیرونی جهان اسلام و راهکارهای برون رفت آن
  4. تقویت بینان های همگرایی میان همه مسلمانان
  5. تربیت مدرس و مبلغ با رویکرد تقریبی به مسائل کنونی جهان اسلام
  6. آشناسازی با مسائل مستحدثه جهان اسلام و پاسخ جریان های مختلف اسلامی به آنها
  7. ظرفیت سنجی تمامی جریان های اسلامی در مواجهه با تفکرات مدرن
  8. آشنایی با جنبش های اسلامی معاصر به ویژه انقلاب اسلامی ایران
  9. آشنایی با تجربه دین و دولت در جمهوری اسلامی
  10. آشنایی با تحول اندیشه سیاسی اسلامی در دروه جدید
کمیته های گروه علمی مطالعات سیاسی اجتماعی جهان اسلام

کمیته های گروه علمی مطالعات سیاسی اجتماعی جهان اسلام

در راستاي اهداف مزبور، اين گروه با برنامه ريزي دقيق بر اساس نياز سنجي و مخاطب شناسي، كميته هاي علمي كاربردي پنج گانه اي را در زير مجموعه خود قرار داده است كه هر كميته با دعوت از اساتيد مجرب و برجسته و آشنا به زبان هاي مختلف مشغول به فعاليت است:
1. مبانی و مبادی اندیشه سیاسی اسلام
2. اندیشه سیاسی اسلام معاصر
3. تاریخ سیاسی اسلام معاصر
4. دین و سیاست در جمهوری اسلامی ایران
5. جهان اسلام و چالش های معاصر آن