گروه علوم انسانی و اجتماعی

گروه علوم انسانی و اجتماعی


دکتر محسن ملک افضلی
تحصیلات : دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
مرتبه علمی : دانشیار