گروه های علمی

1- گروه علمی تربیتی علوم نقلی

فقه و اصول
علوم قرآن و حدیث
تاریخ و سیره
فرهنگ و تمدن

2- گروه علمی تربیتی علوم عقلی
فلسفه و کلام
ادیان، مذاهب و فرق
عرفان و تصوف

3- گروه علمی تربیتی مطالعات جهان اسلام
اندیشه سیاسی مسلمانان
آشنایی با انقلاب اسلامی
مسائل و جریان‌های فکری سیاسی جهان اسلام
دولت و نظام سیاسی در اسلام
اندیشه و سیره سیاسی امام و رهبری

4- گروه علمی تربیتی مطالعات زنان و خانواده
جایگاه زن در اسلام
فقه زنان و خانواده
حقوق سیاسی و اجتماعی زنان
خانواده و تربیت اسلامی
الگوی زن مسلمان

5- گروه علمی تربیتی علوم انسانی و اجتماعی
علوم و معارف انسانی
علوم انسانی و اسلامی

6- گروه علمی تربیتی عمومی
اخلاق و سبک زندگی
علوم مهارتی
علوم روشی
رسانه و ارتباطات