1. ظرفیتهای اسلام و مسلمانان در تعامل با اروپا

ظرفیت مراکز دینی و فرهنگی مستقر در اروپا در ایجاد تعامل مثبت

تاثیر اسلام و مسلمین بر فرهنگ اروپا

خدمات مسلمانان در کشورهای اروپایی

ظرفیت آموزه های اسلامی در ایجاد صلح و امنیت در اروپا

اخلاق و معنویت در اسلام و نقش آن در تعامل مثبت با اروپا

2. ظرفیت اروپا در تعامل با اسلام و مسلمانان

پذیرش مهاجران مسلمان در اروپا و فرصتها و چالشها

نقش مراکز اسلام شناسی در اروپا در ایجاد تعامل مثبت و آسیب شناسی فعالیت های این مراکز

احترام به حقوق اقلیتها در اروپا و آثار آن در همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمانان وغیر مسلمانان

پیشرفت های علمی و صنعتی در اروپا و نقش آن در تعاملات سازنده میان کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی

3. چشم اندازها و چالشهای موجود در روابط اسلام و اروپا

رسانه های اروپایی و تصویر سازی از مسلمانان

راهکارهای کنترل نژادپرستی و ضدیت با اقلیتها در اروپا

محدودیتهای زندگی اسلامی در کشورهای اروپایی

مخاطرات مشترک کشورهای اسلامی و اروپایی

راهکارهای تعامل مشترک برای مقابله با افراطیگری در خاورمیانه و اروپا

4. اسلام هراسی در اروپا و راهکارهای مقابله با آن

تاثیر جریانهای تکفیری در ایجاد و بسط اسلام هراسی در اروپا

نسبت کشورهای اروپایی با گروه های تروریستی ونقش این ارتباط درترویچ اسلام هراسی

موج بازگشت تروریستهای اروپایی و چالشهای پیش روی دولتهای اروپایی

نقش و جایگاه نهاد های علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جریان اسلام هراسی در اروپا

نقش ارتباطات علمی وفرهنگی میان مجامع علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی در ایجاد نگرش صحیح به اسلام ومسلمانان در اروپا